Swachha Survekshan team visiting on 20 & 21 Jan-2017